Leta i den här bloggen

2021-11-09

Moderaterna förespråkar ett starkt och fördjupat samarbete mellan suveräna europeiska nationer - EU-skvadern

Moderaternas partistyrelse tillsatte i april 2019 en programkommitté, som fick till uppgift att utarbeta ett förslag till nytt idéprogram. Programkommittén har bestått av: Christofer Fjellner, ordförande... 

Huvudsekreterare: Alice Teodorescu, 2019-2020.  Fredrik Johansson, 2020

https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2020-11/Ett%20fo%CC%88rslag%20till%20moderat%20ide%CC%81program%20fo%CC%88r%202020-talet_1.pdf


Fredrik Johansson: Euron – för Sveriges skull

SvD 9 oktober 2021

https://englundmacro.blogspot.com/2021/10/fredrik-johansson-euron-for-sveriges.html


EU-skvadern, om den Europeiska Unionens konstitutionella framtid

Torsdagen den 6 december skall riksdagen behandla Nicefördraget. I det har man bl a slagit fast att Sverige i det kommande större EU skall få hälften av Bulgariens inflytande. Det finns ju fler bulgarer än svenskar, så det är ju logiskt. Om man vill balkanisera EU till ett Afghanistan där olika folk gör upp om makten över varandra, alltså.

Kanske man skulle hämta andan och tänka efter? En som tänkt efter är Nils Karlson, rektor för det Timbro närstående Cityuniversitet, som Näringslivets Fond lägger ner vid årsskiftet. Han är också fil dr i statsvetenskap. Tillsammans med några med liknande bakgrund har han utgivit boken EU-skvadern, om den Europeiska Unionens konstitutionella framtid (City University Press).

Det som skiljer en stat från andra typer av organisationer är enligt honom att den är suverän.

 Den har absolut bestämmandemakt över "det offentliga", dvs i första hand rättsordningen, inom ett visst territorium." Dessutom tar stater ut skatt av sina medborgare. Denna makt upprätthålls vanligtvis med ett våldsmonopol där staten kontrollerar användandet av legitimt våld. För försvar av territoriet har stater dessutom oftast en försvarsmakt.

Federalismens utmaning är alltid att finna den rätta balansen mellan centralisering och decentralisering, att få den vertikala maktdelningen att bli stabil. Risken finns alltid att inneboende krafter i systemet leder till oavsiktlig och oönskad centralisering.

- För egen del bedömer jag, utifrån ovanstående analys, att denna risk i dag är väsentligt större än att utvecklingen skulle gå i motsatt riktning, skriver Nils Karlsson.

Den som läser noga ser här två diskreta fotnötter. Den ena hänvisar till hans doktorsavhandling där han gjort en systematisk analys av hur de mekanismer ser ut som gör att systemet leder till oavsiktlig och oönskad centralisering.

I den andra fotnoten skriver han att införandet av euron och den gemensamma penningpolitiken (den gemensamma räntan) otvivelaktigt förstärker denna risk. Krav på EU-bidrag och stöd till regioner och hela stater som drabbas av ekonomiska problem är att förvänta framöver, skriver han.

Rolf Englund i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen 2001-12-05

https://www.internetional.se/emurolf.html#foljaconst


Moderaterna och EMU

http://nejtillemu.com/moderatmeny.htm

Riksdagen ägnar sig redan i stor utsträckning åt att stämpla godkänt på redan fattade beslut, en proforma-hantering utan ens illusionen av maktutövning. Den politiska klassen då? Ja, den skiktas alltmer i en högadel med EU som bas och en knapadel på nationell och lokal nivå.

FOTNOT: *En skvader är ett uppstoppat djur till hälften hare och till hälften tjäder.

Anders Isaksson i Dagens Industri 2000-12-08

http://www.nejtillemu.com/andersis.htm#skvader

 


 

Inga kommentarer: