Leta i den här bloggen

2011-07-08

EU genomför fördragsändring i smyg, med hjälp av Reinfeldt

Lissabonfördraget har en bestämmelse som gör det möjligt att genomföra smärre fördragsändringar utan att använda den ordinarie metoden för fördragsändringar. Det kan väl vara bra med en sådan regel. Man skall inte behöva ställa till en stor apparat för en smärre fördragsändring.

Nu missbrukas denna regel.

- Redan vid EU-toppmötet i mars beslöt man om en smärre fördragsändring för att kunna skapa en gemensam räddningsfond, med en kapacitet på 500 miljarder euro, skrev Mats Hallgren den 23 juni 2011.

500 miljarder euro som resultat av "en smärre fördragsändring" ?

Statsminister Fredrik Reinfeldt sade i EU-nämndens  den 23 mars 2011 att vid eurotoppmötet den 11 mars rätades de viktigaste frågetecknen runt EFSF ut.

- Tanken är att denna tillfälliga krismekanism senare ska ersättas av en permanent, som kallas för ESM, den 1 juli 2013. Enighet har nåtts om utformningen av ESM. Den blir en internationell finansiell institution, och dess utlåningskapacitet ska uppgå till 500 miljarder euro.  
Den kommer att bestå av både inbetalat kapital och så kallat garantikapital.

- Toppmötet kommer vidare att besluta om en ändring av artikel 136 i fördraget i enlighet med det beslutsutkast som Europeiska rådet enades om i december.

- För svenskt vidkommande avser regeringen att återkomma till riksdagen med en proposition i frågan, detta med målsättningen att möjliggöra en fördragsändring från och med den 1 januari 2013.

Läs mer här

Vi får se om denna fråga kommer att debatteras lika mycket som job-avdragen och fas 3?

Inga kommentarer: