Leta i den här bloggen

2017-05-24

Riksbanken: Nödvändigt att Riksbanken har en tillräckligt stor valutareserv om det uppstår likviditetsbehov i utländsk valuta som inte bankerna själva kan hantera

Hushållens höga och stigande skuldsättning utgör ett allvarligt hot mot den finansiella och den makroekonomiska stabiliteten. 

Det finns även sårbarheter i det svenska banksystemet och dess motståndskraft behöver därför stärkas.  Det gäller såväl bankernas förmåga att hantera likviditetsrisker som deras kapitalnivåer. 


Riksbanken Finansiell Stabilitet 24 maj 2017


De svenska storbankerna lånar in korta pengar och lånar ut långa – det klassiska receptet för allvarliga finanskriser.

Tidigare hanterades bolånen av särskilda bolåneinstitut. De gav ut bostadsobligationer med mycket långa löptider, som svarade mot låntagarnas amorteringstider. 


Inga kommentarer: