Leta i den här bloggen

2015-11-20

Ingves: Bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning ur ett centralbanksperspektiv

Ingves tal in extenso länkas till nedan.

Här ett utdrag

Mer troligt är istället att finansiella stabilitetsrisker uppkommer till följd av att bankernas finansiering försvåras. Svenska banker har en stor andel marknadsfinansiering, och ett viktigt inslag är säkerställda obligationer med bolån som säkerhet.

De här obligationerna finansierar utlåningen till bostadsändamål, och finns också på bankernas tillgångssida, eftersom de svenska bankerna till stor del äger varandras säkerställda obligationer. 

Obligationerna använder bankerna bland annat i sina likviditetsporföljer, i rollen som marknadsgaranter, som säkerheter i repor, med mera.

I Sverige är marknaden för säkerställda obligationer med bolån som säkerhet idag större än marknaden för svenska statsobligationer. Den utestående stocken motsvarar över hälften av Sveriges BNP. De säkerställda obligationerna är med andra ord en av grundbultarna i den svenska finansiella sektorn.

En stor andel av de säkerställda obligationerna innehas av utländska investerare (se diagram 9). De svenska bankerna är därmed beroende av att utländska investerare har förtroende för den svenska bolånemarknaden. 

Ett bostadsprisfall göra att bankernas finansiering försvåras – utländska investerare har visat sig vara ”lättflyktiga”, exempelvis i samband med den senaste finansiella krisen (se diagram 9). 

Sverige har ett stort banksystem, där bankernas tillgångar motsvarar nästan 4 gånger BNP. 

De potentiella effekterna på ekonomin blir därmed också större. 

2015-11-19

http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2015/Ingves-Bostadsmarknaden-och-hushallens-skuldsattning-ur-ett-centralbanksperspektiv/


Se även gårdagens inlägg
http://englundmacro.blogspot.se/2015/11/stefan-ingves-och-englunds-varningsord.htmlInga kommentarer: